Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH
empathy tips

Empathy เริ่มต้น จากความต้องการ

การเห็นใจและเข้าใจผู้อื่นซับซ้อนน้อยกว่าที่หลายคนคิด..
แต่การตั้งต้นผิด ทำให้ออกตัวหลุดไปอีกทาง อยากรู้อยากเห็น คิดแทน และสงสาร ที่บางครั้งยิ่งทำให้อีกฝ่ายถอยห่าง

เมื่ออยากมี empathy กับใคร ตั้งต้นที่ความต้องการ…
เพราะเจตนา เป็นเรื่องมีอานุภาพต่อการกระทำ..
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเปราะบางหรือมีความคิดเห็นต่างไปจากความเชื่อเรา
เริ่มที่..

Image may contain: text

อยากเข้าใจ.. ต่างจากอยากรู้อยากเห็น

Image may contain: text


อยากเคารพ.. ต่างจากอยากยอมให้ทุกอย่าง

Image may contain: text


อยากเชื่อมโยง.. ต่างจากอยากตีความ

Image may contain: text

อยากประคับประคอง.. ต่างจากอยากทำให้