Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH
empathy tips

การมอบ Feedback อย่างมี Empathy

การมอบ Feedback อย่างมี Empathy

หลายคนอาจจะรู้สึกไม่ชื่นชอบการได้รับ Feedback
เพราะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีต่อความรู้สึกเท่าไหร่นัก

หลายๆ ครั้งที่การ Feedback ทำให้เกิดความรู้สึก

…หมดกำลังใจ
…โกรธ
…เศร้า เสียใจ
…อับอาย

ทำให้ปิดที่จะรับความคิดเห็นนั้น หรือรับไปอย่างไม่เต็มใจเท่าไหร่
ทั้งที่สิ่งนั้นอาจเป็นประโยชน์ หรือมีคุณค่า
วิธีการให้ที่ไม่เหมาะสมทำให้พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

การให้ Feedback อย่างมี Empathy
จะมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ที่ได้รับเกิดความรู้สึกอยากปรับปรุง พัฒนา
โดยไม่เกิดความรู้สึกอับอาย เสียหน้า หรือท้อใจ

เลือกใช้น้ำเสียงที่เป็นกลาง หลีกเลี่ยงน้ำเสียงที่เป็นการตัดสินอีกฝ่ายล่วงหน้า

ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไร โดยมีรายละเอียดที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจตรงกับเรา

หลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อายุ เพศสภาพ รูปลักษณ์ ถิ่นกำเนิด อาชีพ ฐานะ

บอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ที่เราสามารถเห็น หรือรับรู้ได้โดยไม่ผ่านการตีความ หรือมีทัศนคติของเราเจือปน

เช่น  บรรยายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ…

เราได้ยินเขาพูดว่า…

เลือกใช้ถ้อยคำที่มอบความเคารพให้แก่กัน หลีกเลี่ยงคำที่เป็นการดูถูก เหยียดหยาม

#EmpathyAtWork #EmpathySauce