Book Now
Empathy Sauce The Workshoppers
Uncategorized

BACK TO BASIC การขอโทษอย่างจริงใจ

การแสดงถึงความเสียใจและการขอโทษที่ผู้รับจะเข้าใจได้ว่าเราเสียใจจริงๆ

#backtobasic