Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH
Uncategorized

EMPATHY VS SYMPATHY

เมื่อเราสงสาร เราไม่ได้ใช้ Empathy
เมื่อเรามีEmpathy เราจะไม่อยากใช้ความสงสาร