Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH

Empathy Sauce
Academy

Empathy Sauce มีความมุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะความมี Empathy ให้แผ่ขยายไปในสังคมเมือง เราเห็นว่าโลกธุรกิจนั้น มีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อสังคม จึงเป็นที่มาที่ทำให้เราสร้าง ‘Empathy Sauce Academy’ ขึ้น เพื่อที่จะเผยแพร่ Empathy เข้าสู่องค์กรธุรกิจต่างๆ

Empathy Sauce Academy
มีพันธกิจที่จะเสริม Empathy เข้าสู่องค์กรต่างๆ เพราะเราเชื่อว่า Empathy นั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ Empathy สามารถช่วยเพิ่มยอดขายและความผูกพันต่อองค์กร ช่วยเสริมผลิตภาพ และช่วยผลักดันให้เกิด Engagement มากขึ้น

‘เมื่อ Empathy ได้รับการยอมรับจากโลกธุรกิจ
Empathy ก็จะได้รับการยอมรับในสังคม’

Why Empathy Sauce Academy?

Empathy Sauce Academy (ESA) กลั่นกรองความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับ Empathy มาให้คุณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณ ทั้งในด้านการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

ESA เชื่อว่าการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์นั้น มีประสิทธิภาพมากกว่าการท่องจำ เราจึงอยากนำเสนอการเรียนรู้แบบ Experiential Learning ที่เราได้ตั้งใจออกแบบมา จากประสบการณ์หลายปีที่เราได้
ร่วมงานกับองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กร

ประสบกาณ์จากการเรียนรู้ทางทฤษฏี อาจแตกต่างไปจากเหตุการณ์จริง เราอยากจะทำให้คุณรู้สึกมีความมั่นใจและพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ ในช่วงท้ายของคอร์ส คุณจะมีโอกาสได้ฝึกฝนไปกับสถานการณ์จำลอง ที่เราออกแบบขึ้นมา พร้อมด้วยนักแสดงมืออาชีพ ที่จะช่วยเหลือคุณด้วยสะท้อนความรู้สึกทั้งหมดที่เขาได้รับ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่อาจทราบ ในสถานการณ์จริง

รูปแบบการเรียนรู้ของ ESA

  • Lecture - 40%
  • Experiential Learning - 40%
  • Practice - 20%