Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH

Empathy Sauce

Empathy Sauce มีความมุ่งมั่นที่จะบ่มเพาะความเข้าอกเข้าใจระหว่างผู้คน (Empathy) ให้แผ่ขยายไปในสังคมเมือง เราเห็นว่าโลกธุรกิจนั้นมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อสังคมจึงเป็นที่มาที่ทำให้เราสร้าง ‘Empathy Sauce’ ขึ้น เพื่อที่จะเผยแพร่ Empathy เข้าสู่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ

Empathy Sauce มีพันธกิจที่จะส่งเสริมความเข้าอกเข้าใจแก่ผู้อื่น (Empathy) เราพร้อมที่จะมอบการบริการและความรู้ด้านความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ให้แก่ผู้ที่ต้องการทั้งในระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์กร เรามุ่งหวังที่จะได้เห็นคนในสังคมปฏิบัติต่อกันอย่างเห็นอกเห็นใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy) นั้นสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม

Why Empathy Sauce?

Empathy Sauce ประกอบไปด้วยทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ Empathy ในการสื่อสารและเข้าใจผู้คน เราเป็นทีมที่ผนึกกำลังกันของผู้ที่มีพื้นฐานด้านการทำงานในองค์กร (Organisational Development) จิตวิทยา (Psychology) รวมถึงด้านจิตบำบัด (Psychotherapy) ที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและทักษะทางด้านการเข้าใจ พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์

เราใช้การเรียนรู้แบบ Experiential Learning ที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์หลายปีที่ได้ ร่วมงานกับองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กร และเราปรับแต่งกระบวนการให้เข้ากับความต้องการของแต่ละองค์กร ซึ่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการลงมือทำจากประสบการณ์ของตัวเองเป็นการเรียนรู้ที่ได้ผลอย่างยั่งยืน สร้างความรู้สึกผูกพันและเสริมสร้างความภาคภูมิใจต่อตนเอง รวมถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันควบคู่ไปด้วย

เรายืนหยัดต่อแนวทางของการสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางใจ (Psychological Safety) ความหลากหลาย (Diversity) ความเสมอภาค (Equity) และความเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน (Inclusion)

ดังนั้น ตลอดกระบวนการของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ของวัฒนธรรม

ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับหัวข้อหลัก และสิ่งนี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรเป็นส่วนสำคัญ

รูปแบบการเรียนรู้ของ ESA

  • Lecture - 40%
  • Experiential Learning - 40%
  • Practice - 20%