Book Now
Empathy Sauce The Workshoppers

Empathy Sauce

Empathy Sauce มีพันธกิจที่จะส่งเสริม Empathy ให้แผ่ขยายขึ้นในสังคมเมือง เราพร้อมที่จะมอบการบริการและความรู้ด้าน Empathy ให้แก่ผู้ที่ต้องการ ทั้งในระดับบุคคลไปจนถึงระดับองค์กร เรามุ่งหวังที่จะได้เห็นสังคมได้ที่คนในสังคมปฏิบัติต่อกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า Empathy นั้นสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในสังคม