Book Now
Empathy Sauce SOULSMITH

Stress Management Programme (Group)

Stress Management Programme

MENTAL HEALTH Matters

Stress management programme at Empathysauce

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับพนักงานที่ต้องการการจัดการความเครียด
  • มอบกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อประคับประคองจิตใจและเยียวยาจากภาวะเครียดสะสม
  • เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างเสริมสุขภาพใจเพื่อผลักดันคุณภาพชีวิตและคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

 

Stress Management Group Online Programme

กลุ่มออนไลน์ขนาด 3 – 10 คน ที่มอบกระบวนการทำงานที่เอื้อให้เกิดการรู้ตัว (Self – Awareness), การสะท้อนกลับเพื่อความเข้าใจ (Self – Reflection) และนำไปสู่การคลี่คลาย ผ่อนคลาย และได้ไอเดียในการจัดการสิ่งที่คั่งค้าง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความเครียดตนเองในอนาคต เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเครียดสะสมมานานและไม่ทราบสาเหตุและไม่รู้ตัว

    • Short Terms or Instant outcomes: ผ่อนคลาย คลี่คลาย สบายตัว สบายใจ ปลดปล่อย โล่ง รู้สึกวางใจในตัวเอง ได้รับการเยียวยา
    • Tangible Outcomes: ได้กล่อง Self – Empathy Toolkits ไปทำงานกับตัวเองที่บ้าน
    • Collective Outcomes: รู้สึกเข้าใจตัวเอง มีความหวังในการจัดการ รู้สึกนับถือตัวเองและได้แนวทางในการจัดการความเครียดด้วยตัวเอง

 

Activities in Stress Management 

1. Talk about stress / emotions

2. Creative Expressive Exercises

set box

3. Body- Mind Exercises

Stress management programme at Empathysauce


 

Empathy Sauce – Stress Management Team

ดุจดาว วัฒนปกรณ์

ดุจดาว วัฒนปกรณ์

Dance Movement Psychotherapist /

Founder of empathy sauce

วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์ (แพร์)

วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์ (แพร์)

Empathetic Listening and Mindfulness Exercise Provider

อมรศรี พัฒนศิษฎางกูร (แอน)  Ann Open Yoga /

อมรศรี พัฒนศิษฎางกู (แอน)

Ann Open Yoga /

 Stress Relief  Yoga and Mindfulness Instructor


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: [email protected]